Symbolický význam postav a scén betlémů

První betlém svatého Františka z Assisi vznikl spontánně a lidová tvořivost nebo fantazie řezbářů, malířů i dalších umělců pak byla základem  všech dalších betlémů. Na světě nejsou dva stejné betlémy, ale všechny přitom spojují některé symbolické prvky.

Betlémy vznikaly spontánně a ne na základě nějakého přání nebo nařízení církví. To je také hlavní důvod, proč na celém světě neexistují ani dva stejné betlémy, a přitom všechny mají několik stejných prvků a figur.

Betlémy je možné rozdělit na vánoční, pašijové a světské. Vánoční jsou postavené na radostných stránkách života a vycházejí z vánočních tradic. Pašijové betlémy se zaměřují na biblické příběhy a utrpení i smrt Ježíše Krista, světské přibližují život prostých lidí. U většiny betlémů se všechny tyto prvky nějakým způsobem alespoň částečně propojují s světovým unikátem v propojení betlemářských stylů je Třebechovický betlém.

Symbolický význam postav a scén betlémů

Obrázek

Ježíšek v jesličkách, Panna Maria a  svatý Josef  jsou základní figury a tato scéna narození nesmí v žádném betlému chybět.  Většinou se zde ještě vznáší anděl.

Svatá rodina je většinou umístěna v jeskyni nebo pod bortící se skálou, která symbolizuje konec Starého a vznik Nového zákona. U mnoha betlémů se využívá místních tradic a tak například v Třebechovickém betlému je rodina v roubeném stavení pod dvěma košatými lípami.  

V okolí svaté rodiny se rozmísťují různá zvířata, a i u nich se vychází z oblasti, kde betlém vznikl. V Třebechovicích je to vůl a osel, u jiných betlémů jsou to třeba koně, ale i velbloudi nebo sloni a další zvířata. Velmi často se objevuje stádo ovcí v čele s beranem a ovčácký pes. Pes symbolizuje víru a oddanost křesťanství, beran podle Nového zákona Krista jako vrcholného představitele církve ale i obětní dar.

V každém betlému jsou také tři králové – Baltazar, Melichar a Kašpar. Většinou se umísťují přímo k jesličkám s Ježíškem nebo do jejich blízkosti, někdy jsou sami, jindy s různě početným průvodem. Jejich dary – především kadidlo, myrha a zlato – nesou jednohrbý a dvouhrbý velbloud a slon. Tři králové jsou v církevní symbolice považováni za mudrce, ale také za patrony poutníků a hříšníků, kteří Ježíška jménem všech navštívili krátce po jeho narození.

U větších betlémů najdeme i smutnější scény z Ježíšova života. Velmi často se zobrazuje útěk svaté rodiny do Egypta, kde svatý Josef s holí, doprovázejícího Pannu Marii s Ježíškem v náručí, která sedá na volovi. Tato scéna se často vysvětluje jako „rodiče, kteří hledali svého syna a našli ho mezi mudrci při výkladu Písma“.

Křížová cesta, ukřižování, Na nebe vstoupení Ježíše Krista i Snětí Ježíše z kříže jsou další velmi časté scény.  V mnoha betlémech ji ještě doplňuje Poslední večeře Páně, kdy si Jidáš jednou rukou tře čelo a v druhé má váček s penězi.

Součástí mnoha betlémů je i andělský chór, který oznamuje a oslavuje narození Ježíše, u některých chór tvůrci nahrazují muzikanty – například Třebechovický betlém má devítičlennou kapelu, složenou z kapelníka, basisty a sedmi hráčů na dechové nástroje.

Tvůrci betlémů mimo biblických postav velmi často ztvárňují i postavy z reálného života. V betlémech z Čech, Moravy a Slezska tak můžeme vidět truhláře, tesaře, kováře, ševce, pekaře, pastýře, oráče, tkadleny, pradleny, obchodníky a mnohé další postavy, představující různá řemesla. Symbolizují především jednotu smýšlení s poselstvím Ježíše Krista. Mezi světskými postavami většinou nechybí bibličtí zvědové Jozue a Káleb s hroznem vína, který představuje úrodnost země zaslíbené a také Kristovu krev. Ve většině betlémů je také postava s vánočkou. Vánočka zde symbolizuje Kristovo tělo, svým tvarem připomíná Ježíška v zavinovačce nebo také klas obilí.

Postavy v betlémech jsou různé a vychází především z prostředí a místa, kde byl betlém vytvořen. Podobné je to i s ostatními prvky, jako jsou například stavení nebo stromy, ale i celé krajiny. V našich betlémech tak najdeme klasické domy a roubená stavení, lípy a duby, v exotických vidíme třeba beduínské stany a mešity, palmy a akáty.

 

Základní symbolika každého betlému je v podstatě stejná – znázorňuje především narození Ježíška. Rozšíření poselství je pak závislé hlavně na velikosti betlému a srozumitelnost na jeho zpracování. U většiny betlémů jsou jednotlivé scény od sebe odděleny, tvůrci využívají nejen různé řezbářské a barevné styly, ale často střídají statické výjevy a pohyb figur i hudbu. Každý betlém je unikátním uměleckým dílem, které přenáší poselství dávných dob do současnosti…

Obrázek